Behovsanalys - Öresundshälsan

Behovsanalys

Fråga 1

För en bra arbetsmiljö krävs ett förebyggande arbete som eliminerar arbetsmiljöriskerna.
Att förbättra arbetsmiljön (fysisk och psykosocial) innebär minskad sjukfrånvaro och oftast också förbättrade arbetsmetoder och ökad trivsel. För detta krävs kunskap.

Vill ni ha kunskaper om hur ett förebyggande arbete kan genomföras på er arbetsplats?

Fråga 2

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla företag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Det gäller att ha ett organiserat arbetsmiljöarbete där arbetsmiljön regelbundet undersöks och att riskbedömningar genomförs.

Önskas hjälp med att organisera SAM eller att delta i arbetsmiljöarbetet?

Fråga 3

För att minska risken för olycksfall och ohälsa behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete. T ex att ha ett system för rapportering av tillbud, genomföra yrkeshygieniska mätningar.
Vissa mätningar och medicinska kontroller är lagstadgade, se särskild lista.

Behöver ni hjälp med detta och om behov finns även få förslag på förebyggande åtgärder?

Fråga 4

Vid förändringar i verksamheten ska riskbedömning genomföras som visar vilka konsekvenser som en förändring innebär. Det kan gälla ändrade arbetsmetoder, ändrad organisation, inköp av nya maskiner. Företagshälsovården kan vara en resurs i detta arbete.

Önskas hjälp med att bedöma konsekvenserna vid förändringar?

Fråga 5

När verksamheten eller omvärlden förändras, kan det uppstå behov av att utveckla organisationen, ledarskapet och samarbetet. Företagshälsovården kan hjälpa er med detta.

Vill ni ha hjälp och vägledning i ert förändringsarbete?

Fråga 6

Visste ni att vissa yrkesgrupper ska ha återkommande medicinska kontroller? Kolla igenom listan nedan! Har ni verksamhet inom något av dessa områden är det sannolikt att ni behöver medicinska kontroller. Utöver listan kanske det också finns behov av andra former av hälsokontroller.

Vill ni ha hjälp med medicinska kontroller?

Fråga 7

Att regelbundet låta de anställda genomgå en hälsokontroll eller hälsoprofilbedömning är av stor vikt för företaget. Detta för att behålla så många medarbetare som möjligt långtidsfriska och säkra ett lönsamt företag.

Vill ni ha hjälp med att kartlägga de anställdas hälsa?

Fråga 8

God trivsel på arbetet är en viktig faktor för att verksamheten ska fungera effektivt. Regelbundna hälsokontrollenkäter kopplade till företagets Nöjdmedarbetarindex (NMI) och medarbetarsamtal fångar upp den psykosociala arbetsmiljön.
Använder ni i någon form medarbetarundersökning på er arbetsplats? Ja/nej?
Vi inom Företagshälsovården kan vara ett stöd i att analysera och jobba igenom resultatet från NMI tillsammans med uppföljningen av hälsokontrollenkäten.

Vill ni ha hjälp att ta reda på hur de anställda upplever sin arbetsmiljö och få förslag på åtgärder om det finns brister?

Fråga 9

Alla anställda som riskerar att bli sjuka, har varit eller är sjukskrivna kan av olika skäl behöva extra hjälp för att vara kvar i arbetet eller komma tillbaka till arbetet. Till exempel kan det finnas behov av att bedöma arbetsförmågan, och eventuellt anpassa arbetet och arbetsplatsen. Vi kan erbjuda tidiga insatser via besök hos sköterska eller läkare. Vi har resurser med företagsläkare med lång erfarenhet inom rehabilitering. (snabb handläggning i samarbete med patient och arbetsgivare).

Vill ni ha hjälp med rehabiliteringsärenden?

Fråga 10

Psyksociala faktorer spelar allt större roll inom dagens arbetsliv. Det kan ibland uppkomma situationer då anställda behöver samtalsstöd. Dessutom kan företag i vissa branscher ha behov av rutiner för krishantering. Många gånger kan det vara svårt att klara av dessa insatser utan stöd utifrån.

Vill ni ha hjälp med samtalsstöd?

Fråga 11

Det kan vara en fördel både för företaget och för de anställda om man kan få sjukvård genom Företagshälsovården. Vård kan sättas in snabbare, vilket ger minskad rehabiliteringstid. Det medför också att sambanden mellan ohälsa och arbetsmiljö kan upptäckas tidigt. Vi har möjlighet att erbjuda er sjukvård.

Önskas hjälp med sjukvård för era anställda?

Fråga 12

Det är bevisat att livsstilen påverkar hälsan i mycket stor grad. Sjukfrånvaron minskar och prestationen ökar med sunda medarbetare. Regelbundna hälsokontroller och sammanställningen av dessa kan påvisa behov av hälsoinspirerande insatser. Exempel på det kan vara inspirationsföreläsningar om sömn, kost, motion och stress.

Vill ni ha hjälp med hälso- och friskvårdsinspirerande insatser?