Beteendevetare - Öresundshälsan

Beteendevetare

Psykosocial arbetsmiljö – Förebygg ohälsa

Ett positivt arbetsklimat är en medveten investering för ett framgångsrikt företag. Öresundshälsan hjälper företag att genomföra effektiva insatser som ger lönsamma resultat. Tillsammans med er arbetar vi med koncept som inriktar sig på den psykosociala arbetsmiljön och som hjälper er att förebygga och rehabilitera ohälsa på arbetsplatsen.

Samtals-, par- & relationsterapi

Med hjälp av terapi blir du/ni medvetna om vad som inte fungerar i livet eller relationen. Samtals-, par- och relationsterapi skapar en medvetenhet kring egna försvar, förträngningar och känslomässiga blockeringar. Terapin utvecklar nya och mer konstruktiva beteendemönster som bidrar till en större livskvalité.

Inom relationsterapin är det paren som står i centrum . Terapeuten guidar paren och hjälper dem att tillsammans skapa verktyg som reparerar relationen.

Stresshantering

Omorganiseringar och nedskärningar är vanliga konsekvenser av nutidens krav. Dagen arbetstempo är ibland orimligt högt uppskruvat. Tyvärr är det ofta de engagerade personerna som organisationen behöver mest som drabbas av stress. Vårt koncept får personalen att förstå och arbeta med sin stresshantering. Med en mer nyanserad hållning till sig själv hanterar man situationen på ett bättre sätt.

Stresshanteringskurs

Öresundshälsan arrangerar stresshanteringskurser enligt en speciell vetenskapligt beprövad modell med kognitiv inriktning. Tillsammans med er inriktar vi stresshanteringskursen mot ett preventivt-, såväl som i rehabiliteringssyfte.

 Konflikthantering

I en tid med förändringar är det viktigt att fungera i relationer med andra. Konflikter tar mycket energi och ger lite tillbaka. För att kunna skapa ett bra arbetsklimat och effektiva arbetsgrupper är konflikthantering viktigt.

Varför vi hamnar i konflikt kan bero på att vi har olika behov, våra mentala kartor ser olika ut, olika värderingar, bristande kommunikation, olika erfarenheter, okunskap, rädsla, eller att vi tror våra känslor är fakta

Vårt koncept för konflikthantering ger personalen, verktyg, erfarenhet och ökad insikt i att agera konstruktivt i olika konfliktsituationer.

Krishantering för företag

Alla företag bör vara beredda på det värsta. Se till att ha en utarbetad plan för krishantering om olyckan skulle vara framme.

Beroende på vilken typ av kris och skede som ska hanteras har Öresundshälsan tagit fram krispaket som kan komponeras i förebyggande och när krisen är ett faktum.

Debriefing – stödsamtal vid chockupplevelser

Debriefing är en samtalsmetod som syftar till att eliminera och lindra chockupplevelser och psykiska stressreaktioner. Framför allt så arbetar vi med debriefing med individer eller grupper som varit med om omskakande uppdrag eller upplevelser där människor utsatts för eller deltagit i psykisk påfrestande situationer.

Medarbetarundersökningar

SYFTE

En anonym medarbetarundersökning är ett verktyg som tar upp positiva och negativa aspekter hos ett företag till ytan så att man kan arbeta med ständiga förbättringar. En medarbetarundersökning tar – på ett vetenskapligt sätt – fram en totalbild av medarbetarnas uppfattning om företaget och skapa handlingsplaner därefter.

Vad ger en medarbetarundersökning för ert företag?

FÖR MEDARBETARNA

• En möjlighet att anonymt få ge feedback till ledningen.

• En möjlighet att få vara med och påverka och utveckla företaget.

• En möjlighet att ta eget ansvar för sin arbetssituation.

• Säkerhet genom att Advantum som tredje part står som garant för anonymitet.

FÖR CHEFERNA

• En möjlighet att få feedback på sitt ledarskap.

• En möjlighet att aktivt arbeta med förbättringsområden i sin grupp.

• Ett tillfälle att reflektera över sin egen situation och sina möjligheter som chef.

FÖR ORGANISATIONEN

• Ett verktyg för att driva ständiga förbättringar.

• Ett verktyg som visar vad som balanserar vad medarbetare tycker mot vad de anser vara viktigt att åtgärda

• Ett verktyg för att analysera och styra verksamhetsutvecklingen med koppling till motivationsfaktorer och arbetsmiljö.

• Ett effektivt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete.