Psykosocial arbetsmiljö - Öresundshälsan

Psykosocial arbetsmiljö

TIDIG REHAB
Då chef uppmärksammar en medarbetare som sviktar i sitt mående dvs signalerar ohälsa eller har upprepad korttidsfrånvaro finns Öresundshälsans tjänst ”Tidig Rehab”. Tjänsten kartlägger medarbetarnas upplevda situation. ”Tidig Rehab” resulterar i en bedömning av vilka åtgärder som skulle kunna stötta individen, ge energi och höja det personliga prestationstaket.
Målgrupp
Tjänsten rekommenderas då medarbetare uppvisar ohälsa och chef önskar klarlägga situationen för att kunna stödja individen med verksamma åtgärder.
Innehåll
Samtalet följer en metodik där arbetsförhållanden, medicinska, fysiska, psykosociala och livsstilsfaktorer som påverkar individen kartläggs. Individens egna resurser och motivation tydliggörs. En funktionsbedömning av sjukgymnast/ergonom utförs. En handlingsplan upprättas.
Återkoppling
Handlingsplanen följs upp med anställd och chef löpande under 12 månader med utvärdering av hälsoläge och sjukfrånvaro.
Ta kontakt med oss

Hör av er till oss på 040-49 16 10 och fråga efter företagssköterska Monica Engström som kan informera mer om tjänsten.